môj majetok...
...moje poistenie
Všeobecná zodpovednosť

je škoda spôsobená činnosťou poisteného inej osobe na živote a zdraví a na majetku. Činnosť poisteného musí byť zapísaná na živnostenskom liste alebo vo výpise z obchodného registra (stavebná činnosť, maloobchod, reštauračné služby, upratovacie služby, zámočníctvo, maliarske práce...)

K základnému poisteniu je možné dopoistiť aj

 • finančné škody (napr. ak pri výkopových prácach prišlo k poškodeniu elektrického kábla a v pekárni by následkom toho nemohli piecť a prišli by o zisk z predaja),
 • škody na veciach užívaných (veci v dlhodobom prenájme alebo na leasing),
 • škody na veciach prevzatých (napr. v servisoch, keď zoberú do opravy televízor a pri oprave by ho poškodili),
 • regresné náhrady (poistenie náhrady nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou následkom pracovného úrazu alebo nemocou z povolania).
Profesijná zodpovednosť

je zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností. Je to poistenie, ktoré ukladá zákon a bez poistenia danej činnosti, túto činnosť nemôže vykonávať.

 • Audítor, daňový poradca, účtovník (dobrovoľné poistenie)
 • Advokát, komerčný právnik, notár
 • Autorizovaný architekt a autorizovaný inžinier
 • Autorizovaná osoba
 • Finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo
 • Kartograf a geodet
 • Dražobník
 • Prevádzkovatelia  neštátnych  zdravotníckych zariadení, lekární
 • Veterinárny lekári
Poistenie cestného dopravcu

toto poistenie sa dojednáva na základe výpisu z o.r., koncesnej listiny a povolenie dopravného úradu.
Klient si môže poistiť vnútroštátnu, medzinárodnú alebo vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu.

Aktuality
Príklad ročnej úspory PZP

KIA CEED
- bežná cena: 153 €
- naša cena: 89 €